Regulamin korzystania z serwisu TwojeZlecenia.pl

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z portalu internetowego www.twojezlecenia.pl, znajdującego się pod adresem internetowym www.twojezlecenia.pl który przeznaczony jest dla Użytkowników szukających firm oraz oferujących zlecenia które mają na celu ułatwianie nawiązywania kontaktów pomiędzy stronami.

I. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE

1 Administrator – Twojezlecenia.pl z siedzią w Mysłakowicach, mieszczącą się przy ulicy Żołnierza 6,

NIP 61126383662

2 Twojezlecenia.pl zwany Portalem – portal internetowy prowadzony przez Administratora.

3 Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z portalu Twojezlecenia.pl

4 Zarejestrowany użytkownik – Użytkownik, który zarejestrował się na portalu internetowym.

5 Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje pełny dostęp do portalu internetowego.

6 Konto Użytkownika – dostępna jest dla użytkownika który za pośrednictwem portalu internetowego Twojezlecenia.pl wprowadza dane oraz nimi zarządza.

7 Odkrycie danych Zleceniodawcy następuje wówczas gdy szukający zlecenia zwany również Firmą, Fachowcem opłaci miesięczny abonament w kwocie 29zł brutto.

8 Zlecenie – zlecenie publikowane jest w zakładce zlecenia lub na stronie głównej portalu.

9 Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas określony tj. jeden miesiąc po opłaceniu abonamentu miesięcznego w kwocie 29 zł, na mocy której Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika usług elektronicznego przesyłania zleceń.

10 Cennik – wykaz cen wszystkich oferowanych przez Administratora usług w portalu internetowym.

11 Opłata – należna Administratorowi płatność od Dostawcy.

12 Formularz Szukasz Fachowca – formularz za pomocą którego osoba fizyczna ( użytkownik) składa składa nieodpłatnie zlecenie.

13 Formularz Szukasz Zlecenia - formularz za pomocą którego firma odnajdzie zlecenie.

14 Opinia - subiektywna opinia Użytkownika o Firmach zarejestrowanych na portalu internetowym Twojezlecenia.pl oraz o Użytkownikach składających zlecenia.

15 Kategorie zleceń - kategorie określone przez Administratora.

16 Partner -firma z którą Twojezlecenia.pl współpracują na odrębnej umowie.

19 Certyfikacja - Przeprowadzana przez Administratora procedura sprawdzająca, czy firma spełnia określone wymagania.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 Regulamin określa prawa i obowiązki osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, korzystających z serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.

2 Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.

III. PRZESYŁANIE ZLECENIA

1 Zlecenia mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2 Zlecający może przygotować i wysłać Zapytanie przy pomocy umieszczonego na stronie portalu internetowego Formularza.

3 W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, oznaczone są czerwoną gwiazdką.

4 Administrator przesyła w imieniu Zlecającego otrzymane Zlecenie do Firm, które mogą spełniać warunki Zlecenia i dostarczyć Zlecającemu poszukiwanych przez niego produktów lub usług. Wybór Dostawców, do których Twojezlecenia.pl prześle Zlecenie, zależy od podanych w nim informacji.

5 Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia informacji podanych przez Zlecającego w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Zlecającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

1 Użytkownik portalu internetowego chcący korzystać z pełnej funkcjonalności Twojezlecenia.pl, a w szczególności z Odkrywania danych Zlecającego, musi się zarejestrować oraz zalogować do portalu internetowego wraz z uiszczeniem opłaty w wysokości 29 zł brutto za jeden miesiąc.

2 Rejestracja na portalu internetowym jest płatna w kwocie 29 zł brutto za jeden miesiąc ( płatność dotyczy firm poszukujących zlecenia). Rejestracja Użytkownika zwanego Zlecającym jest bezpłatna.

3 Rejestracja odbywa się na stronie portalu internetowego i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, oznaczone są czerwoną gwiazdką.

4 W trakcie rejestracji Użytkownik określa swój identyfikator (login) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w serwisie.

5 Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci rejestracji Konta. Z chwilą potwierdzenia chęci rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta Umowa.

6 Poprzez Rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na potrzeby związane z funkcjonowaniem Serwisu.

7 Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.

8 Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto na portalu internetowym.

9 Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

V. WYSZUKIWANIE ZLECEŃ

1 Usługa wyszukiwania zleceń pozwala Użytkownikowi zarejestrowanemu wyszukiwać i przeglądać Zlecenia znajdujące się na portalu internetowym.

2 Dane kontaktowe Zlecającego będą dostępne użytkownikowi zarejestrowanemu (Firmie) po uprzednim opłaceniu abonamentu.

3 Niezarejestrowani Użytkownicy przeglądający treść Zleceń nie mają dostępu do danych kontaktowych Zlecającego.

VI. ODKRYCIE DANYCH ZLECAJĄCEGO

1 Dane Zlecającego, który złożył Zlecenie, udostępniane są wyłącznie Zarejestrowanym Użytkownikom - Firmą które mają opłacony abonament.

VII. ZLECENIA

1 Zarejestrowany użytkownik może dodawać w Twojezlecenia.pl swoje zlecenia/oferty.

2 Zlecenie dodane jest widoczne w zakładce Zlecenia dla wszystkich użytkowników portalu.

3 Użytkownik może zmieniać treść swoich zleceń.

VIII. OPŁATY

1 Ceny dostępnych dla Użytkownika usług oferowanych przez Administratora w Serwisie zostały opisane w Cenniku, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1).

2 Dostęp do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategoriach wyróżnionych jest ustalany indywidualnie z Dostawcą.

3 Dostęp do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategoriach niewyróżnionych został określony w cenniku.

4 Zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do Cennika po zalogowaniu się do Serwisu pod adresem cennik.html.

5 Administrator zastrzega sobie możliwość oferowania dodatkowych płatnych usług, które nie zostały wyszczególnione w cenniku.

6 Opłata za usługi jest pobierana z góry. Dokonanie płatności będzie oznaczało, że Użytkownik chce skorzystać z płatnej usługi.

7 Płatne usługi stają się dostępne dla Użytkownika po wpłynięciu należności na konto Serwisu.

8 Zakup przez Użytkownika abonamentu na kolejny okres, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia kończącego okres poprzedni, powoduje dodanie niewykorzystanej w poprzednim okresie puli jednostek przeznaczonych na odkrywanie danych kontaktowych do nowego okresu oraz odpowiednie przedłużenie tego okresu, jednak suma okresów ważności aktywnych abonamentów nie będzie dłuższa niż 12 miesięcy.

9 Po wpłynięciu należności Administrator wystawi fakturę, którą prześle na adres e-mail podany podczas rejestracji Użytkownika.

10 Dane do faktury pobierane są z wizytówki Użytkownika oraz formularza płatności.

11 Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

12 Użytkownik Serwisu zgadza się na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną.

13 Administrator ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia Usługobiorcy z opłat za promowanie serwisu Oferteo.pl oraz inne działania na rzecz Serwisu.

14 Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdej chwili. Zmiana Cennika jest równoznaczna ze zmianą regulaminu.

15 Nowy Cennik zaczyna obowiązywać z chwilą jego ogłoszenia w Serwisie.

16 Dostawca ma możliwość złożenia zamówienia na usługi świadczone przez Oferteo telefonicznie, za pośrednictwem swojego Doradcy Biznesowego.

17 Za zgodą Dostawcy i Doradcy Biznesowego Doradca Biznesowy może wystawić Dostawcy fakturę z odroczoną płatnością lub fakturę płatną w dniu wystawienia.

XII. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

1 Zasady bezpieczeństwa Serwisu Oferteo.pl zostały szczegółowo opisane w dokumencie „Polityka bezpieczeństwa”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 2).

2 Polityka bezpieczeństwa znajduje się pod adresem bezpieczenstwo.html.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1 Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.

2 Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że portal internetowy jest wolny od wad.

3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu internetowego wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.

4 W razie wystąpienia awarii portalu internetowego Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.

5 Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu portalu internetowego wynikających z przyczyn technicznych.

6 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści Zleceń.

7 Na wniosek sądu Administrator zmieni lub usunie z serwisu treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej.

8 Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za to, że Zlecający zrezygnował z zawarcia umowy na warunkach określonych w Zleceniu po dokonaniu odkrycia jego danych przez Użytkownika.

9 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne zlecenia, które nie zostały zamknięte z winy Zlecającego.

10 Administrator nie gwarantuje minimalnej liczby zleceń przesyłanych firmą, jak również nie gwarantuje Zlecającemu otrzymania odpowiedzi od firmy.

11 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia danych dostarczonych przez Twojezlecenia.pl.

12 Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Zlecającym, który składa Zlecenie, a Firmą, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zlecenia. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Firmy względem Zlecającego.

13 Administrator ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości opłaty wniesionej przez Użytkownika.

IX. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1 Użytkownik korzysta z portalu internetowego na własną odpowiedzialność.

2 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane w Twojezlecenia.pl

3 Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest podawać tylko prawdziwe i aktualne dane oraz dokonywać samodzielnie ich aktualizacji nie później niż w ciągu 14 dni od ich zmiany.

4 Zarejestrowany Użytkownik powinien zapewnić szczególną ochronę hasła dostępu do portalu internetowego Twojezlecenia.pl

5 Zarejestrowany Użytkownik powinien dbać o właściwe ustawienia konta, w szczególności o te, które pozwalają na odpowiednie dopasowanie Zlecających do zakresu działalności Firmy.

6 Zarejestrowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem jego konta.

7 Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa – w szczególności:

a) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku;

b) ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;

c) ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku;

d) ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku.

X. OBOWIĄZKI ZLECAJĄCEGO

1 Zlecający jest zobowiązany do podania dokładnego opisu poszukiwanej usługi lub produktu, umożliwiającego Firmie przygotowanie właściwej oferty handlowej.

2 Zlecającemu składającemu Zlecenie, nie wolno w treści Zlecenia ani w załącznikach przekazywać żadnych danych identyfikujących go. Niezastosowanie się do powyższego stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.

3 Zlecenia zawarte na portalu internetowym muszą być bardzo dokładnie opisane. Opis nie powinien zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Zlecający.

4 Zabronione jest umieszczanie w opisie Zlecenia wszelkiego rodzaju reklam.

5 Składane Zlecenia nie mogą zawierać słów kluczowych, nie związanych z jego tematem, a mających wpływ na wyniki działania wyszukiwarek.

6 W Zleceniach zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.

7 W Zleceniach zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.

8 Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność strony Twojezlecenia.pl

 

XI. OBOWIĄZKI FIRMY/FACHOWCA

1 Firma zobowiązuje się do rzetelnego przygotowywania oferty handlowej, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Zlecającego

2 Opis oferowanego produktu lub oferowanej usługi nie może zawierać błędów oraz nie może świadomie wprowadzać w błąd innych Użytkowników Portalu.

3 Firma, mając dostęp do danych kontaktowych Zlecającego może sama wysyłać oferty handlowe.

4 Firma zobowiązuje do do przekazywania Zlecającemu oferty nie później niż do daty ważności zlecenia określonej w Zleceniu.

XII. INNE ZASTRZEŻENIA REGULAMINOWE

1 Z portalu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.

2 Twojezlecenia.pl może być wykorzystywane tylko w celu wysłania Zlecenia na własne potrzeby lub w celu pozyskania Zleceń na własne potrzeby.

3 Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z portalu informacji, w szczególności Zleceń i danych Firm.

4 Zabrania się przekazywania, udostępniania lub odsprzedaży treści Zleceń, danych osobowych lub danych kontaktowych Zlecających innym podmiotom lub osobom.

5 Zabrania się wykorzystywania Twojezlecenia.pl w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o Zleceniach lub Firmach wykraczającego poza zwykłe kontakty handlowe pomiędzy Zlecającym a Firmą/Fachowcem, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim. Dane portalu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

6 Zabrania się wykorzystywania Twojezlecenia.pl w celu monitorowania rynku Zleceń , w tym ogłoszeń typu "Kupię", "Zlecę".

7 Zabrania się wysyłania informacji, które nie są zleceniami lub zapytaniami o oferty.

8 Zabrania się wprowadzania przez Zlecającego do formularza wszelkich treści o charakterze bezprawnym. W przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności takich treści Administrator może odstąpić od przekazania zapytania Firmą. Administrator może odstąpić od przekazania Zlecenia także w przypadku powzięcia podejrzeń co do wiarygodności treści podanej w formularzu, gdy Zlecenie ma charakter niekomercyjny, a także w innych uzasadnionych okolicznościach.

9 Zabrania się umieszczania na portalu wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp. W przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w serwisie ww. treści Administrator zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika na zasadach i w trybie określonym w pkt.XX. niniejszego Regulaminu.

10 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych.

11 Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Użytkowników Serwisu.

12 Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Twojezlecenia.pl w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

13 Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym, formularzu zlecenia i formularzu dla firm i fachowców Użytkownik wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą użytkownika i świadczeniem usług przez Twojezlecenia.pl i Partnerów;

b) przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) przez Twojezlecenia.pl i Partnerów.

c) przekazywanie Użytkownikowi informacji marketingowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

14 Działania niezgodne z regulaminem będą traktowane jako działanie na szkodę Administratora.

XIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1 Twojezlecenia.pl jest własnością Administratora.

2 Nazwa i logo Twojezlecenia.pl są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być reprodukowane tylko za pisemną zgodą właściciela.

3 Portal zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.

4 Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Portalu, wyglądu serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Twojezlecenia.pl.

5 Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Portalu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Twojezlecenia.pl Kamil Kaliniak, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

XIV. REKLAMACJE

1 Reklamacje związane z usługami Twojezlecenia.pl powinny być zgłaszane przez Zlecającego lub Firmę/Fachowca za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub za pośrednictwem telefonicznym.

2 W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: opis problemu, dane osoby bądź firmy zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwa, adres, numer telefonu, adres elektroniczny).

3 Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

XV. USUNIĘCIE KONTA, ZLECENIA LUB ROZWIĄZANIE UMOWY

1 Administrator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

2 Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z portalu Zlecenia lub oferty, jeśli jego treść narusza regulamin, prawo lub prawa stron trzecich.

3 Zarejestrowany Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika z Portalu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres e-mail lub skorzystać z formularza kontaktowego.

4 Pytający może usunąć Zlecenie z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres e-mail lub skorzystać z formularza kontaktowego.

5 Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia konta w przypadku, zalegania z płatnością przez Użytkownika wobec Administratora.

XVI. KWESTIE TECHNICZNE

1 Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości usług Twojezlecenia.pl, w szczególności rejestracji i przesłania Zlecenia jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 4.01, CSS, javascript oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail.

2 Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.

3 Niektóre obszary Portalu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych ułatwiających logowanie Zarejestrowanego Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

4 Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, które spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata pewnych funkcji Twojezlecenia.pl.

5 Hasło Użytkownika szyfrowane jest metodą, która uniemożliwia poznanie go przez Administratora portalu.

XVII. ZMIANY REGULAMINU

1 Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.

2 Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania na portalu Twojezlecenia.pl.

3 Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Twojezlecenia.pl po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany i o możliwości jej akceptacji. Logując się Użytkownik zaświadcza, że akceptuje zmiany w regulaminie.

4 Odmowa akceptacji wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Użytkownika do Administratora jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Serwisem.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony pozwanej.


Zapytaj o ofertę

Z kim współpracujemy?

Zapytaj o ofertę